Betingelser

Generell avtalebetingelser for Glasstek Innlandet

1. Norsk Standard 8406

For Glasstek Innlandet avtaler gjelder NS 8406 med de presiseringer og modifikasjoner som følger av denne standard betingelser.

2. Avtaledokument

Dersom eget avtaledokument ikke er opprettet gjelder Glasstek Innlandets ordrebekreftelse med generelle betingelser som avtalegrunnlag.

3. Gyldighet

Tilbud fremsatt av Glasstek Innlandet gjelder i 1 måneder fra tilbudsdato.

4. Prisstigning

Kontraktens priser er basert på lønns- og prisnivå på tilbudsdato. Kontraktssummen reguleres i henhold til SSB’s indeks A for boligblokk.

5. Arbeidets omfang

Tilbudet omfatter de arbeider som er beskrevet i tilbudets pris- og mengdefortegnelse. Eventuelle arbeider i overgang til andre konstruksjoner eller i forbindelse med tekniske anlegg er ikke medtatt.

6. Brakkeforhold

Det forutsettes at oppdragsgiver holder forskriftsmessige spise-, skifte- og vaskebrakker eller andre tilfredsstillende løsninger for dette.

7. Lagringsforhold

Glasstek Innlandet skal ha tilgang på låsbar lagerplass for materialer og utstyr i rimelig utstrekning.

8. Stillaser og løfteutstyr

Glasstek Innlandet priser er basert på at oppdragsgiver holder og bekoster tilfredsstillende løsninger for kran, lift og stillaser for vårt behov.

9. Lys og byggestrøm

Det forutsettes at oppdragsgiver holder lys og byggestrøm i rimelig nærhet av arbeidsstedet.

10. Tildekking

Nødvendig tildekking i montasjefasen eller av Glasstek Innlandets ferdigmonterte produkter forutsettes utført og bekostet av oppdragsgiver.

11. Avfall

Glasstek Innlandet rydder etter eget arbeide og frakter avfall til anvist sted i rimelig avstand. Oppdragsgiver holder og bekoster videre behandling av avfall.

12. Montasjeunderlag

Glasstek Innlandet forutsetter at de bygningskonstruksjoner hvor innfesting skal skje er egnet for formålet og dimensjonert for å ta opptredende belastninger. Underlag for terskler må være på plass før dører kan monteres.

13. Asbest

Tiltak og kostnader forbundet med asbest i bygget er oppdragsgivers ansvar og risiko.

14. Toleranser

Leveransen baserer seg på teoretiske mål gitt av oppdragsgiver og det forutsettes følgende toleransegrenser: Åpningsmål: +/- 10 mm, Festejern/spikerslag: +/- 5 mm, Liv/anleggsflater: +/- 3 mm. Eventuell måltaking av oss vil bli utført som regningsarbeid.

15. Montasje

Tilbudets leveranse baserer seg på kontinuerlig montasje i normal arbeidstid og avvik betinger pristillegg etter årsaker nevnt i NS3430 pkt. 17.1. Byggeplassen skal være disponibel for våre montører også utenfor normal arbeidstid.

16. Forsikring

Det forutsettes at oppdragsgiver holder brannforsikring og også holder leveransen forsikret for andre forhold etter deloverleveringer.

17. Deloverleveringer

Ferdige delleveranser eller kapitler hvor ikke lenger Glasstek Innlandet er tilstede på byggeplassen og kan kontrollere annen byggevirksomhet, skal deloverleveres til oppdragsgiver som overtar risikoen etter dette tidspunkt fram til overtagelse.

18. Salgspant

Glasstek Innlandet har salgspant i leverte varer inntil kontraktssummen er betalt.

19. Fakturering

Ved kontraktsinngåelse eller bestilling faktureres 1/3 av kontraktsbeløpet inkl. mva. Denne 1/3-dels faktura betales etter 20 dager fra mottak. Glasstek Innlandet fakturerer forøvrig sine leveranser og arbeider fortløpende med 28 dagers forfallsfrist regnet fra fakturadato. Ved fakturering av varer som befinner seg på verksted vil Glasstek Innlandet om nødvendig stille tilfredsstillende sikkerhet. Innsigelser og eventuelle krav mot Glasstek Innlandet må fremsettes innen fakturaens forfallsdato. Glasstek Innlandet kan kreve godkjenning av utførte arbeider fortløpende ettersom disse ferdigstilles. Slik godkjenning og attestasjon skal også kunne foretas når det gjelder tilleggsarbeider.

20. Vask

Rengjøring av vår leveranse omfatter kun fjerning av glassmerkelapper.

21. Sveisesprut

Istandsetting etter slipe- og sveisesprut påført våre produkter av andre aktører på byggeplassen vil bli fakturert oppdragsgiver særskilt.

22. Offentlige forhold

Vi tar forbehold om eventuelle pålegg fra myndighetene, som blir iverksatt og gjort kjent etter at kontraktsforhandlinger er blitt gjennomført. Byggesaksmeldinger er oppdragsgivers ansvar.

23. Snørydding

Snørydding er ikke medtatt i vår pris.

24. Utfresing for andres arbeider

Våre produkter vil ha utfresninger for låser og beslag levert av andre. Disse utfresningene utføres etter andres spesifikasjoner og kan ha små toleranser. Vi forutsetter at vedkommende leverandør selv justerer for sin montasje slik at utstyret kan monteres og dører/vinduer fungerer.

25. Vakthold

Det forutsettes at oppdragsgiver sørger for nødvendig vakthold og sikring av byggeplassen for uvedkommende.

26. Tilgjengelighet

Vårt tilbud forutsetter at monteringsområdet er klargjort og ryddet slik at måltaking, inntransport og montasje kan skje uhindret.

27. Produksjonsunderlag

Vårt tilbud er basert på at produksjon kan skje i h.t. skjemategning. Dersom stedlig måltaking er nødvendig, vil dette måtte utføres etter regning. Dette kan også medføre at leveringstiden øker.

Glassrekkverk

fra 4.200,- per løpemeter

Vårt stilrene rekkverk med glass og stolper i aluminium er nå på kampanje, ferdig montert!